Verder zei God tegen Abraham:

‘Wat je vrouw Sarai betreft, voortaan moet je haar niet Sarai noemen maar Sara. Ik zal haar zegenen en jou bij haar een zoon geven. Ik zal haar zo rijk zegenen dat er volken uit haar zullen voortkomen en er koningen van haar zullen afstammen.’ Abraham boog zich diep neer, maar lachte en dacht:

Hoe zou iemand van honderd nog een kind kunnen krijgen? En Sara, zou zij op haar negentigste nog een kind ter wereld kunnen brengen? En hij antwoordde God:

‘Ik zou al gelukkig zijn als Ismaël onder Uw bescherming mocht staan.’ Maar God zei:

‘Nee, je vrouw Sara zal je een zoon baren, die je Isaak moet noemen, en met hem zal Ik Mijn verbond voortzetten. Het zal een eeuwigdurend verbond zijn, dat ook voor zijn nakomelingen zal gelden. En wat Ismaël betreft, Ik verhoor je:

Ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar maken en hem veel, heel veel nakomelingen geven. Twaalf stamvorsten zal hij verwekken en er zal een groot volk uit hem voortkomen. Maar Mijn verbond zal Ik voortzetten met Isaak, de zoon die Sara je volgend jaar omstreeks deze tijd zal baren.’ Nadat God zo met hem gesproken had, ging Hij bij Abraham vandaan.

Nog diezelfde dag besneed Abraham zijn zoon Ismaël, allen die in zijn huis geboren waren en allen die hij gekocht had, kortom al zijn mannelijke huisgenoten, zoals God hem had opgedragen. Abraham was negenennegentig jaar toen hij besneden werd, en zijn zoon Ismaël was dertien. Zo werden op een en dezelfde dag Abraham en zijn zoon Ismaël besneden en ook al Abrahams huisgenoten, zowel zij die in zijn huis geboren waren als zij die van vreemdelingen waren gekocht.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Genesis 47:15-27 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 31:1-16 Jakob bij Laban 7
Genesis 14:1-13 Lot door Abram bevrijd 1
Genesis 50:22-26 Jozefs dood
Genesis 19:1-14 Sodom en Gomorra 4
Genesis 16:1-16 De geboorte van Ismaël
Genesis 26:1-11 Isaak en Rebekka in Gerar 1
Genesis 20:1-7 Abraham en Sara bij Abimelech 1
Genesis 27:20-33 Jakob ontneemt Esau de zegen 3
Genesis 2:1-4 De schepping van hemel en Aarde 3
Genesis 3:1-13 De tuin van Eden 3
Genesis 9:18-29 Noach 7
Genesis 8:1-14 Noach 4
Genesis 9:1-17 Noach 6
Genesis 29:15-30 Jakob bij Laban 2
Genesis 36:31-43 Nakomelingen van Esau 3
Genesis 31:17-30 Jakob bij Laban 8
Genesis 10:21-32 Nakomelingen van Noachs zonen 2
Genesis 42:29-38 Jozefs broers in Egypte 3
Genesis 38:24-30 Juda en Tamar 3
Genesis 34:13-24 Dina en Sichem 3
Genesis 44:24-34 Jozefs broers opnieuw in Egypte 6
Genesis 40:16-23 De dromen van schenker en bakker ...
Genesis 41:1-16 De droom van de farao 1
Genesis 33:18-20 Dina en Sichem 1
Genesis 21:14-21 Isaak en Ismaël 2
Genesis 45:21-28 Jozefs broers opnieuw in Egypte 9
Genesis 21:1-13 Isaak en Ismaël 1
Genesis 6:1-4 Vermenging van goden en mensen
Genesis 18:23-33 Sodom en Gomorra 3
Genesis 44:14-23 Jozefs broers opnieuw in Egypte 5
Genesis 24:31-44 Een vrouw voor Isaak 3
Genesis 25:19-34 Jakob en Esau
Genesis 2:15-25 De tuin van Eden 2
Genesis 31:31-42 Jakob bij Laban 9
Genesis 35:16-29 Jakob opnieuw in Betel 2
Genesis 24:1-14 Een vrouw voor Isaak 1
Genesis 36:1-19 Nakomelingen van Esau 1
Genesis 32:2-16 Jakob oog in oog met Esau 1
Genesis 30:19-32 Jakob bij Laban 5
Genesis 27:1-19 Jakob ontneemt Esau de zegen 2
Genesis 48:13-22 Jakobs levenseinde 3
Genesis 28:10-22 Jakobs droom in Betel
Genesis 30:1-18 Jakob bij Laban 4
Genesis 44:1-13 Jozefs broers opnieuw in Egypte 4
Genesis 7:17-24 Noach 3
Genesis 48:1-12 Jakobs levenseinde 2
Genesis 18:16-22 Sodom en Gomorra 2
Genesis 37:1-11 Jozef verkocht en naar Egypte gebr...
Genesis 50:15-21 Jakobs levenseinde 7
Genesis 21:22-34 Bondgenootschap met Abimelech
Genesis 13:2-18 Scheiding tussen Abram en Lot
Genesis 2:5-14 De tuin van Eden 1
Genesis 18:1-15 Sodom en Gomorra 1
Genesis 25:12-18 Nakomelingen van Ismaël
Genesis 28:1-9 Jakob ontneemt Esau de zegen 5
Genesis 14:14-24 Lot door Abram bevrijd 2
Genesis 29:1-14 Jakob bij Laban 1
Genesis 41:17-33 De droom van de farao 2
Genesis 19:15-26 Sodom en Gomorra 5
Genesis 39:1-8 Jozef en de vrouw van Potifar 1
Genesis 38:1-14 Juda en Tamar 1
Genesis 50:1-14 Jakobs levenseinde 6
Genesis 12:10-20-13:1 Abram en Sarai in Egypte
Genesis 20:8-18 Abraham en Sara bij Abimelech 2
Genesis 49:16-33 Jakobs levenseinde 5
Genesis 42:18-28 Jozefs broers in Egypte 2
Genesis 11:10-26 Van Sem tot Abram
Genesis 26:12-22 Isaak en Rebekka in Gerar 2
Genesis 8:15-22 Noach 5
0Shares