Dit zijn de nakomelingen van Sem, Cham en Jafet, de zonen van Noach; na de zondvloed kregen zij zonen.

Zonen van Jafet:

Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesech en Tiras. Zonen van Gomer:

Askenaz, Rifat en Togarma. Zonen van Jawan:

Elisa en Tarsis; andere nakomelingen van Jawan:

Kittiërs en Dodanieten. Van hen stammen de mensen af die verspreid over de kustgebieden leven, elke familie en elk volk in zijn eigen land en met zijn eigen taal.

Zonen van Cham:

Kus, Misraïm, Put en Kanaän. Zonen van Kus:

Saba, Chawila, Sabta, Rama en Sabtecha. Zonen van Rama:

Seba en Dedan. Kus was ook de vader van Nimrod, die de eerste machthebber op Aarde was. Hij was een geweldig jager, door niemand overtroffen. Vandaar het gezegde:

Een jager zonder weerga, een tweede Nimrod. De kern van zijn rijk werd gevormd door Babel, Uruk, Akkad en Kalne, in Sinear. Vanuit dat land trok hij naar Assyrië, waar hij Nineve, Rechobot-Ir en Kalach bouwde, en ook de grote stad Resen, tussen Nineve en Kalach. Misraïm was de stamvader van de Ludieten, de Anamieten, de Lehabieten, de Naftuchieten, de Patrusieten, de Kasluchieten – uit wie de Filistijnen zijn voortgekomen – en de Kretenzers. Kanaän was de vader van Sidon, die de oudste was, en van Chet, en de stamvader van de Jebusieten, Amorieten, Girgasieten, Chiwwieten, Arkieten, Sinieten, Arwadieten, Semarieten en Hamatieten. Later verspreidden de families van de Kanaänieten zich, zodat hun gebied zich van Sidon in de richting van Gerar uitstrekte tot aan Gaza, en in de richting van Sodom, Gomorra, Adma en Seboïm tot aan Lesa. Dit waren de nakomelingen van Cham, ingedeeld naar families, talen, landen en volken.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Genesis 6:1-4 Vermenging van goden en mensen
Genesis 46:1-15 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 43:15-25 Jozefs broers opnieuw in Egypte 2
Genesis 11:10-26 Van Sem tot Abram
Genesis 38:15-23 Juda en Tamar 2
Genesis 36:31-43 Nakomelingen van Esau 3
Genesis 8:1-14 Noach 4
Genesis 34:1-12 Dina en Sichem 2
Genesis 1:20-31 De schepping van hemel en Aarde 2
Genesis 24:15-30 Een vrouw voor Isaak 2
Genesis 41:34-46 De droom van de farao 3
Genesis 18:16-22 Sodom en Gomorra 2
Genesis 22:15-19 Abraham op de proef gesteld 2
Genesis 20:8-18 Abraham en Sara bij Abimelech 2
Genesis 47:1-14 Jakob met al zijn nakomelingen naa...
Genesis 7:1-16 Noach 2
Genesis 21:22-34 Bondgenootschap met Abimelech
Genesis 34:13-24 Dina en Sichem 3
Genesis 17:1-14 Verbond tussen God en Abram 1
Genesis 26:34-35 Jakob ontneemt Esau de zegen 1
Genesis 32:23-33 Jakob oog in oog met Esau 3
Genesis 19:27-38 Sodom en Gomorra 6
Genesis 31:17-30 Jakob bij Laban 8
Genesis 26:1-11 Isaak en Rebekka in Gerar 1
Genesis 9:1-17 Noach 6
Genesis 27:1-19 Jakob ontneemt Esau de zegen 2
Genesis 49:16-33 Jakobs levenseinde 5
Genesis 32:17-22 Jakob oog in oog met Esau 2
Genesis 3:1-13 De tuin van Eden 3
Genesis 33:12-17 Jakob oog in oog met Esau 5
Genesis 2:1-4 De schepping van hemel en Aarde 3
Genesis 21:14-21 Isaak en Ismaël 2
Genesis 46:16-30 Jakob met al zijn nakomelingen na...
Genesis 35:16-29 Jakob opnieuw in Betel 2
Genesis 23:1-9 Koop van een familiegraf 1
Genesis 4:17-26 Adams zonen 2
Genesis 30:19-32 Jakob bij Laban 5
Genesis 24:58-67 Een vrouw voor Isaak 5
Genesis 9:18-29 Noach 7
Genesis 37:26-36 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 20:1-7 Abraham en Sara bij Abimelech 1
Genesis 47:28-31 Jakobs levenseinde 1
Genesis 49:1-15 Jakobs levenseinde 4
Genesis 8:15-22 Noach 5
Genesis 27:34-46 Jakob ontneemt Esau de zegen 4
Genesis 37:12-25 Jozef verkocht en naar Egypte geb...
Genesis 22:1-14 Abraham op de proef gesteld 1
Genesis 38:1-14 Juda en Tamar 1
Genesis 43:26-34 Jozefs broers opnieuw in Egypte 3
Genesis 25:12-18 Nakomelingen van Ismaël
Genesis 29:1-14 Jakob bij Laban 1
Genesis 30:1-18 Jakob bij Laban 4
Genesis 34:25-31 Dina en Sichem 4
Genesis 41:1-16 De droom van de farao 1
Genesis 50:22-26 Jozefs dood
Genesis 2:5-14 De tuin van Eden 1
Genesis 29:15-30 Jakob bij Laban 2
Genesis 31:43-54-32:1 Jakob bij Laban 10
Genesis 19:1-14 Sodom en Gomorra 4
Genesis 45:10-20 Jozefs broers opnieuw in Egypte 8
Genesis 25:1-11 Abrahams levenseinde
Genesis 5:1-20 Van Adam tot Noach 1
Genesis 4:1-16 Adams zonen 1
Genesis 27:20-33 Jakob ontneemt Esau de zegen 3
Genesis 10:21-32 Nakomelingen van Noachs zonen 2
Genesis 31:31-42 Jakob bij Laban 9
Genesis 24:45-57 Een vrouw voor Isaak 4
Genesis 19:15-26 Sodom en Gomorra 5
Genesis 2:15-25 De tuin van Eden 2
Genesis 21:1-13 Isaak en Ismaël 1
0Shares