Toen Salomo zijn gebed tot de HEER beëindigd had, daalde er vuur uit de hemel neer, dat het brandoffer en de vredeoffers verteerde. De majesteit van de HEER vulde de tempel. De priesters konden niet naar binnen gaan, want de tempel was gevuld door de majesteit van de HEER. Alle Israëlieten zagen het vuur en de majesteit van de HEER op de tempel neerdalen. Ze knielden op het plaveisel neer, bogen diep voorover en loofden de HEER:

‘Hij is goed, eeuwig duurt Zijn trouw.’

Samen met de Israëlieten droeg de koning offers op aan de HEER. Hij liet tweeëntwintigduizend runderen en honderdtwintigduizend schapen en geiten slachten om samen met het volk de tempel in te wijden. De priesters stonden op hun vaste plaatsen. De Levieten loofden de HEER met het lied ‘Eeuwig duurt Zijn trouw’, zoals dat ook onder koning David gebeurde, en begeleidden die lofzang op de instrumenten die David voor dat doel had laten maken. Tegenover hen stonden de priesters die op de trompetten bliezen, en heel het volk van Israël was gaan staan. Salomo wijdde het midden van het voorplein van de tempel van de HEER, zodat de offers daar konden worden opgedragen, want het bronzen altaar was te klein voor alle brandoffers, graanoffers en het vet van de geslachte dieren.

Toen vierde Salomo het Loofhuttenfeest, zeven dagen lang, samen met de Israëlieten, die in zeer groten getale bijeen waren gekomen uit het hele land, vanaf Lebo-Hamat tot aan de wadi die de grens met Egypte vormt. Op de achtste dag hielden ze een feestelijke samenkomst; het inwijdingsfeest van het altaar had zeven dagen geduurd, en daarna vierden ze zeven dagen het Loofhuttenfeest. Op de drieëntwintigste dag van de zevende maand stuurde de koning het volk naar huis terug. Allen waren opgewekt en verheugd om het goede dat de HEER voor David, Salomo en Zijn volk Israël had gedaan.

Loading

Lees ook deze Berichten:

2 Kronieken 28:22-27 De regering van Achaz 3
2 Kronieken 30:21-27-31:1 Jechizkia herstelt de pe...
2 Kronieken 33:12-20 De regering van Manasse 2
2 Kronieken 6:15-26 De inwijding van de tempel 4
2 Kronieken 33:1-11 De regering van Manasse 1
2 Kronieken 25:21-28-26:1-2 De regering van Amasja...
2 Kronieken 1:14-17 Salomo's wijsheid en rijkdom 2
2 Kronieken 32:24-33 Het verdere verloop van de re...
2 Kronieken 34:1-11 De regering van Josia 1
2 Kronieken 30:10-20 Jechizkia herstelt de pesachv...
2 Kronieken 16:11-14-17:1 De regering van Asa 6
2 Kronieken 32:20-23 Jeruzalem door Sanherib bedre...
2 Kronieken 31:18-21 Jechizkia regelt de bijdragen...
2 Kronieken 29:31-36 Jechizkia neemt de tempel wee...
2 Kronieken 2:10-17 Voorbereidingen voor de tempel...
2 Kronieken 32:12-19 Jeruzalem door Sanherib bedre...
2 Kronieken 24:20-27 De regering van Joas 3
2 Kronieken 36:11-21 De regering van Sedekia; de v...
2 Kronieken 11:18-23 De regering van Rechabeam 2
2 Kronieken 13:12-23 De regering van Abia 2
2 Kronieken 18:12-24 Josafat trekt met koning Acha...
2 Kronieken 28:1-11 De regering van Achaz 1
2 Kronieken 12:1-11 De regering van Rechabeam 3
2 Kronieken 32:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedrei...
2 Kronieken 23:16-21 Opstand tegen Atalja 3
2 Kronieken 5:2-10 De inwijding van de tempel 1
2 Kronieken 34:12-21 De regering van Josia 2
2 Kronieken 9:29-31 Salomo's dood
2 Kronieken 36:2-4 De regering van Joachaz
2 Kronieken 17:10-19 De regering van Josafat 2
2 Kronieken 22:2-9 De regering van Achazja
2 Kronieken 29:20-30 Jechizkia neemt de tempel wee...
2 Kronieken 21:5-15 De regering van Joram 1
2 Kronieken 1:18-2:1-9 Voorbereidingen voor de tem...
2 Kronieken 25:11-20 De regering van Amasja 2
2 Kronieken 18:1-11 Josafat trekt met koning Achab...
2 Kronieken 15:12-19 De regering van Asa 4
2 Kronieken 35:12-19 Pesachviering 2
2 Kronieken 30:1-9 Jechizkia herstelt de pesachvie...
2 Kronieken 20:24-30 Overwinning op de Moabieten e...
2 Kronieken 36:5-8 De regering van Jojakim
2 Kronieken 17:2-9 De regering van Josafat 1
2 Kronieken 24:1-11 De regering van Joas 1
2 Kronieken 36:9-10 De regering van Jojachin
2 Kronieken 36:22-23 Opdracht tot herbouw van de t...
2 Kronieken 15:1-11 De regering van Asa 3
2 Kronieken 20:1-12 Overwinning op de Moabieten en...
2 Kronieken 3:1-9 Bouw en inrichting van de tempel...
2 Kronieken 11:1-4 De scheuring van het rijk 3
2 Kronieken 4:1-10 Bouw en inrichting van de tempe...
2 Kronieken 29:12-19 Jechizkia neemt de tempel wee...
2 Kronieken 16:1-10 De regering van Asa 5
2 Kronieken 29:1-11 Jechizkia neemt de tempel weer...
2 Kronieken 35:1-11 Pesachviering 1
2 Kronieken 3:10-17 Bouw en inrichting van de temp...
2 Kronieken 28:12-21 De regering van Achaz 2
2 Kronieken 24:12-19 De regering van Joas 2
2 Kronieken 9:22-28 Salomo's rijkdom 2
2 Kronieken 6:27-35 De inwijding van de tempel 5
2 Kronieken 20:31-37-21:1-4 Het einde van Josafats...
2 Kronieken 25:1-10 De regering van Amasja 1
2 Kronieken 6:1-14 De inwijding van de tempel 3
2 Kronieken 8:1-11 Andere ondernemingen van Salomo...
2 Kronieken 12:12-16 De regering van Rechabeam 4
2 Kronieken 31:11-17 Jechizkia regelt de bijdragen...
2 Kronieken 8:12-18 Andere ondernemingen van Salom...
2 Kronieken 14:8-14 De regering van Asa 2
2 Kronieken 18:25-34 Josafat trekt met koning Acha...
2 Kronieken 26:3-15 De regering van Uzzia 1
2 Kronieken 21:16-20-22:1 De regering van Joram 2
0Shares