Blaas de ramshoorn op de Sion, blaas alarm op Mijn heilige berg; laat alle inwoners van het land beven van ontzetting:

de dag van de HEER komt! Hij is nabij!  Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van dreigende, donkere wolken.

Als het morgenlicht over de bergen, zo nadert een groot en machtig volk, zoals er nooit tevoren is geweest of ooit nog zal zijn tot in het verste nageslacht. Hun voorhoede is een verterend vuur, hun achterhoede een verzengende vlam; als de tuin van Eden ligt het land voor hen, achter hen blijft een kale woestijn. Niets en niemand kan ontkomen. Het is alsof het paarden zijn, als strijdrossen draven ze voort; als het ratelen van strijdwagens klinkt hun opmars over de bergtoppen, als het knetteren van stro dat in het vuur verteert, als een machtig volk dat zich opmaakt voor de strijd. Bij die aanblik krimpen allen ineen, alle gezichten verbleken.  Onverschrokken komen zij aanstormen, als strijders beklimmen zij de muren. Ieder houdt vast aan zijn eigen weg, niet één wijkt ervan af; niemand van hen duwt een ander opzij, iedereen houdt zijn eigen plaats. Ook als er sneuvelen door tegenstand, verbreken zij hun gelederen niet. Ze bestormen de stad, ze klimmen over de muren heen, ze dringen de huizen binnen, ze komen als dieven door de vensters. Bij die aanblik beeft de aarde, siddert de hemel; Zon en Maan worden verduisterd, sterren doven hun glans. Want het is de HEER – Zijn stem schalt voor Zijn leger uit, Zijn strijdkrachten zijn geweldig, Zijn bevel wordt met groot vertoon volbracht. Ja, groot en ontzagwekkend is de dag van de HEER, wie kan die dag doorstaan? 

Daarom – spreekt de HEER -, keer nu terug tot Mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. Misschien herroept Hij Zijn vonnis, komt Hij erop terug en laat Hij toch iets van Zijn zegen over, zodat jullie weer graan en wijn kunnen offeren aan de HEER, jullie God.

Loading

0Shares